Relaxia Mia - Masáže a Kozmetika

Numerológia

Numerológia je prastará veda, ktorá pochádza zo starého Egypta. Hovorí sa, že vraj až zo starej Atlantídy. Ide o vedu o číslach. Každé číslo má svoju neviditeľnú vibračnú silu, ktorá pôsobí na všetko a všetkých na celom svete.
Pytagoras, známy filozof a matematik, je považovaný za otca numerológie. Študoval aj astronómiu a astrológiu a súlad v kozme cez rytmus a harmóniu posvätných čísiel. Sformuloval základné princípy súčasnej verzie numerológie ešte v 6. storočí pred n. l.  Štúdiom aritmetiky, geometrie a astronómie zistil, že každé číslo má svoju silu – vibráciu. Bol presvedčený o tom, že všetko čo exituje, je možné vyjadriť prostredníctvom čísel  a preto každému z nich prisúdil istú výpovednú hodnotu. Jeho učenie výrazne ovplyvnilo ďalší vývoj filozofie, ezoteriky a prírodných vied. Podľa neho sú nepárne čísla mužské, aktívne a tvorivé a párne sú ženské a pasívne. Každé číslo od 1 po 9, 11 a 22 má svoje špecifické vlastnosti. V druhom rade sa potom preskúmavajú ich vzájomné kombinácie a vibrácie.
Každé číslo pôsobí na človeka čo do povahových vlastností, jeho talentov, výbavy, zdravia…  Podľa každého dátumu a dátumu narodenia a z nich vzniknutých číselných kombinácií môžeme pomôcť  človeku v orientovaní sa, aké môže mať vlastnosti,  aký bude mať rok, na čo by sa mal viac zamerať v pracovnej oblasti, v súkromnom živote, prípadne či sa má niečomu vyhnúť.
Numerológiu chápem ako  systém poradenstva v rôznych životných oblastiach.  Nevypovedá iba o našich povahových vlastnostiach. Môže nám pomôcť odhaliť našu skutočnú osobnosť,  hlbšie  spoznať seba samých, našich blízkych i život samotný, pochopiť prečo sme si s niekým viac či menej sympatickí. Hlbšou analýzou sa môžeme pozrieť na možné riešenie vzťahov – či už partnerských, spoločenských, pracovných,  na zdravotné problémy, sexuálnu energiu ako aj na čo najvhodnejšie dátumy termínov na významné udalosti. Jednoducho – pochopiť – seba i druhých. Rovnaké čísla – rovnaké osudy? Neexistujú šťastné, alebo nešťastné čísla. Každé číslo poskytuje iný potenciál vibrácie. Osobnosť každého človeka je ovplyvnená približne z jednej tretiny genetickou informáciou, druhej prostredím, v ktorom sa formuje, a nakoniec z poslednej tretiny Karmou, ktorú si zvolil v čase pred narodením a je teda vyjadrená práve tým úžasným a jedinečným dátumom narodenia každého z nás.
Numerológia neurčuje človeku, čo má urobiť. Numerológia nám pomáha pochopiť, čomu sa tu máme naučiť,  čo už máme zvládnuté, prečo sa správame práve tak a tak, aké máme talenty, dary a možnosti, ako ich máme využiť…  Nie sú nezlučiteľné dátumy narodenia v partnerskom vzťahu, iba spojenie dvoch ľudí s konkrétnymi dátumami narodenia, ktoré ich má niečomu priučiť.
O numerológii by sa dalo písať veľmi veľa. Numerológia je len jedným zo systémov, ktoré pomáhajú pochopiť zmýšľanie ľudí a ich tendencie k určitému spôsobu správania. Ľudia, ktorí sa tejto činnosti hlbšie venujú vedia, že prepojenie numerológie s tarotom i astrológiou je veľmi blízke a pochopenie povahových vlastností človeka veľmi náročné. Vždy je však lepšie vedieť aspoň niečo, ako vôbec nič.
K numerologickým výpočtom je potrebný dátum narodenia a meno, ďalej čas a miesto narodenia, v ktorých je náš osud. Keď dáme všetky informácie dohromady, číslami môžeme vyjadriť našu osobnosť, naše vnútro, povahové vlastnosti, fyzické schopnosti a danosti. Odhalia nám silné a slabé stránky, životné poslanie, vhodný čas na rôzne rozhodnutia a dokonca aj to, ako nás vníma naše okolie. Za každým číslom od 1 do 9 sa skrýva príbeh. Ten príbeh je o nás a našej existencii.

Keď túžiš po láske, dávaj lásku.
Keď chceš mať priateľa, buď priateľ.
Keď chceš mať milosrdenstvo, buď milosrdný.
Keď túžiš po kráse, skrášľuj svoje okolie pre druhých, pretože toto je zákon, nielen dobrá vec, ale Zákon.
Edgar Cayce

Základné numerologické výpočty
Životné číslo:
Je smerovaním a cieľom našej životnej cesty a behom života sa k nemu dopracovávame.

Číslo celého mena:
Život každého človeka je zmesou vnútorného a vonkajšieho života. Číslo celého mena ukazuje, ako dokážete urovnať rozdiely v sebe, aby ste naplnili životný plán.

Číslo dňa narodenia:
Odhaľuje tvár, ktorú ukazujeme celému svetu. Môže to byť aj maska, ktorá ukrýva skutočné ja, alebo to môže byť vonkajší obraz toho, kto vlastne ste.

Číslo spojenia dátumu narodenia a mena:
Rozmiestnenie jednotlivých písmen v mene je v numerológii rovnako významné ako ich počet. Je to ďalší kľúč k poznaniu predností, či slabín človeka. V numerológii sa skúmajú a prepočítavajú i plné  alebo prázdne roviny a ich vplyv na povahu a správanie človeka, výpočty vibrácií jednotlivých rokov, partnerské zhody, šance ľudí na uplatnenie sa v rôznych profesiách, vplyv dátumu založenia firmy na jej prosperitu, a rôzne iné prepočty podľa potrieb klienta.
Energia čísel je všade okolo nás. Čísla vedia rozprávať. Numerológ poznaním ich výpovednej hodnoty, môže odhaliť naše tajomstvá, charakter, danosti a schopnosti a ukázať smer, ako s informáciami pracovať ďalej.

Numerológia dešifruje silnú energiu čísel a zostáva len na nás, ako ju dokážeme využiť vo svoj prospech. Mali by sme si ale uvedomiť, že o svojom živote rozhodujeme len a len my sami. Ak sa však nedokážeme rozhodnúť, ktorá cesta je správna, cez numerológiu môžeme pochopiť zrozumiteľný výklad vibrácie našich aktuálnych čísel. To nám pomôže pochopiť súvislosti pre našu plnohodnotnejšiu prítomnosť a kvalitnejšiu budúcnosť. Numerológia je vlastne ako náš dobrý priateľ. Otvorí nám oči, povie aj nepríjemné veci, zorientuje nás v spletitých úskaliach života, pričom nezraní našu dušu. Práve naopak: naša vnútorná harmónia získa nový rozmer, oči nový rozhľad, srdce novú studnicu lásky, alebo váš dlhodobo strádajúci účet zaznamená postupný prírastok.

Niektorí hľadáme v numerológii zvedavosť, iní riešenia zložitých životných situáciácií alebo  partnerských vzťahov. Ďalej sú to problémy s deťmi, pracovné vzťahy, výber povolania, zdravie, či výber vhodného mena pre ešte nenarodené dieťa. Numerológia a “osud” zaujíma nielen jednotlivcov, ale postupne už aj súkromné firmy, ktoré si dávajú vypracovať osobný profil zamestnancov pri výberových konaniach a pri hľadaní vhodných kandidátov na manažérske pozície v spoločnosti.

Dá sa však povedať, že každý svoje problémy prežíva a vyjadruje odlišne a od numero rozboru  očakáva niečo úplne iné. Neraz to závisí od duševného rozpoloženia a od zložitosti situácie, ktorej v danej chvíli musí čeliť. A samozrejme, každý si zo stretnutia aj niečo iné odnáša.

Miroslav Hrabica:     Děkuji
Děkuji Ti i za to, co dneska ješté nemám,
děkuji, že mně odpouštíš, když se hloupě hněvám.
Děkuji Ti za naději, kterou mně dennodenně dáváš,
děkuji, že každé ráno se mnou a se sluníčkem vstáváš.
Děkuji, že mně před spánkem konejšivě hladíš,
Děkuji, že mně  v náruč svou vytrvale převelice vábíš.
Děkuji Ti, Ježíši, že mohu býti Tvůj,
Děkuji a prosím Tě: „Stále při nás stůj.“